Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.


Oddziaływania te mają na celu:

  • korygowanie zaburzeń mowy
  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
  • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej
  • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
  • stwarzanie możliwości porozumiewania się dzieciom, które nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna).

Pomoc logopedy polega na dobieraniu zróżnicowanych i dostosowanych indywidualnie do potrzeb dziecka ćwiczeń mających na celu możliwie szybkie, skuteczne i trwałe eliminowanie dysfunkcji w komunikacji werbalnej dziecka.

Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego podopiecznego. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.